top of page
Adpin logotyp

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 27 februari 2023

Varför och för vem?

På Adpin AB org.nr (559218-4930) ("Adpin", "vi", "oss", "vår") bryr vi oss om personlig integritet. Det betyder att vi respekterar och värnar om din integritet och rätten till kontroll och transparens vid behandling av dina Personuppgifter.

 

Adpin är Personuppgiftsansvarig i förhållande till de Behandlingar av Personuppgifter som listas i denna Integritetspolicy ("Policyn"). Policyn beskriver för vilka ändamål vi behöver dina Personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss på samt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifter. Vi informerar även om hur du gör för att utöva de rättigheter du har kopplat till vår behandling av dina Personuppgifter. 

 

Vi kommer också att lista våra Personuppgiftsbiträden så att du kan känna dig 100% säker på var dina Personuppgifter lagras och Behandlas. 

 

Policyn informerar om vår hantering av Personuppgifter i de fall du kommunicerar med oss, använder Tjänsten eller besöker vår hemsida www.adpin.se (tillsammans "Funktioner").  

 

Den här policyn riktar sig till:

Användare av Tjänsten i app och webb.

Anställda hos potentiella annonsörer, mediebyråer och mediehus 

Anställda hos befintliga annonsörer, mediebyråer och mediehus  

Besökare på vår hemsida

 

Definitioner

"Behandling" av Personuppgifter är allt som kan göras med en Personuppgift, t.ex. lagring, ändring, läsning, överlämning osv. 

 

"Gällande rätt" är den lagstiftning som är tillämplig behandlingen av Personuppgifter inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR), kompletterande nationell lagstiftning, samt praxis, vägledningar och rekommendationer utfärdade av en nationell eller europeisk tillsynsmyndighet. 

 

"Personuppgifter" är all slags information som går att koppla till en identifierbar, levande person.

 

"Personuppgiftsansvarige" är det företag/organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt Personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarar för att Personuppgifter behandlas enligt Gällande Rätt.

 

"Personuppgiftsbiträde" är det företag/organisation som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning och får därmed endast Behandla Personuppgifterna enligt Personuppgiftsansvariges instruktioner samt gällande lagstiftning. 

 

"Registrerad" betyder den levande, fysiska person vars Personuppgifter behandlas. 

 

"Tjänsten" Adpin förenklar försäljning, processandet och köp av annonser i tryckta tidningar och magasin, och i andra mediekanaler, genom en app- och webbtjänst för mediehus, annonsörer och mediebyråer.

Adpins personuppgiftsansvar

Informationen i denna Policy omfattar de Behandlingar av Personuppgifter som Adpin är Personuppgiftsansvarig över, dvs. de Behandlingar för vilka vi bestämmer ändamålet med (varför en behandling görs) och medel för (på vilket sätt, vilka personuppgifter, hur länge osv.). Policyn beskriver inte hur vi behandlar personuppgifter i rollen som Personuppgiftsbiträde - alltså då vi behandlar personuppgifter på uppdrag av våra kunder. 

 

För att kunna tillhandahålla en flexibel, säker och högkvalitativ tjänst, behöver representanter för respektive annonsköpare, mediebyrå och mediehus/publicist registrera användarkonton i vår webb- eller app-tjänst.  I dessa konton behöver vi personnamn, mobilnummer och email för att Adpins funktioner ska fungera fullt ut för alla parters olika typer av användarkonton.

 

Adpins behandling av personuppgifter

Vi har ett ansvar att beskriva och visa hur vi lever upp till de krav som ställs på oss när vi behandlar dina Personuppgifter. Det här avsnittet syftar till att informera om: 

Varför Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig i förhållande till ändamålet

Vilken rättslig grund vi identifierat för Behandlingen

Rättsliga grunder

Adpin behandlar dina Personuppgifter efter att vi har fått ditt samtycke till Behandling. Information om behandlingen lämnas alltid i samband med att vi frågar efter samtycket.

 

Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?

Vi sparar dina Personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som de samlades in för. Beroende av vilken rättslig grund vi stödjer behandlingen på kan detta a) följa av ett avtal, b) vara beroende av ett giltigt samtycke, c) framgå av lagstiftning eller d) följa av en intern bedömning baserad på en intresseavvägning. I listan nedan anger vi (i den utsträckning det är möjligt) den period Personuppgifterna kommer att lagras eller de kriterier som används för att fastställa perioden.

 

Behandlingar

Behandling och ändamålet med behandlingen: Med hjälp av personuppgifter säkerställer vi en faktisk relation mellan kontohavare och företagskontot ämnat för annonsköp, annonsförsäljning och annonsmaterialhantering.

 

Adpin behandlar personuppgifter, för att: 

 

Registrera användarkonto för att möjliggöra för kunden att att logga in. Verifiera användarens inloggningsuppgifter för att öka säkerheten och förhindra missbruk av kundunika erbjudanden och köp. Identifiera genom tredje part, exempelvis för fakturahantering i bland annat Fortnox. Kontroller för att säkerställa att ni behandlar korrekta och uppdaterade personuppgifter. Analysera hur Tjänsten används som underlag för förbättring och utveckling. Skicka efterfrågad information och besvara frågor för att tillmötesgå er, era kunder och intressenter. Bjuda in personer till relevanta evenemang eller liknande för att nätverka och bygga affärsrelationer, i relation till Adpin. Kontrollera att Tjänsten används i enlighet med gällande villkor för att minska risken för missbruk. Kommunicera för att effektivt och snabbt kunna hjälpa era kunder med eventuella problem. Informera och marknadsföra om er och om Adpins verksamhet.

 

Personuppgifter: Namn, email, mobilnummer, eventuellt anställningsnummer och om ni väljer att ladda upp, profilbild.

 

Källa: Direkt genererat internt och/eller från den registrerade, och/eller från den registrerades arbetsgivare och/eller från deras tredjepartsleverantörer. 

 

Rättslig grund: Samtycke.

 

Period för lagring: Så länge det finns samarbete i Adpin och t o m att ni väljer att avregistrera era personuppgifter och därmed användarkonto i Adpins gränssnitt, under rubriken, “Mitt konto”

 

Dina rättigheter

Du är den som bestämmer över dina Personuppgifter. Vi strävar alltid efter att se till att du kan utöva dina rättigheter så effektivt och smidigt som möjligt. 

 

Tillgång - Du har alltid rätt att få information om de Personuppgiftsbehandlingar som rör dig. Vi lämnar endast ut uppgifter om vi har kunnat säkerställa att det faktiskt är du som frågar efter uppgifterna. 

 

Rättelse - Upptäcker du att de Personuppgifter vi behandlar om dig inte stämmer och du inte kan justera själv i Adpins gränssnitt, hör av dig så fixar vi det! 

 

Radering - Vill du att vi glömmer dig helt? Du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter enligt lag eller ett avtal som vi har ingått med dig kommer vi att säkerställa att de endast behandlas för det specifika ändamål som framgår av lagen eller avtalet; därefter ser vi till att uppgifterna raderas så snart som möjligt. 

 

Invändning - Håller du inte med oss om att vårt intresse av att behandla dina Personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av skydd av den personliga integriteten? Ingen fara - i så fall ser vi över vår intresseavvägning och kontrollerar att den fortfarande håller. Vi väger såklart in din invändning när vi gör en ny bedömning för att utvärdera om vi fortfarande kan motivera vår Behandling av dina Personuppgifter. Invänder du mot direktmarknadsföring kommer vi ta bort dina Personuppgifter på en gång utan att se över vår bedömning.

 

Begränsning - Du kan även be oss att begränsa vår Behandling av dina uppgifter:

Under tiden som vi hanterar en begäran från dig om någon av dina andra rättigheter

Om du, istället för att begära radering, vill att vi markerar att uppgifterna inte ska behandlas för ett visst ändamål. Om du t.ex. inte vill att vi skickar reklam till dig i framtiden behöver vi fortfarande spara ditt namn för att veta att vi inte ska kontakta dig. I de fall där vi inte längre behöver uppgifterna för det ändamål som de samlades in för; förutsatt att du inte har ett intresse av att vi behåller uppgifterna för att kunna göra gällande ett rättsligt anspråk.

 

Återkalla samtycke - Om du har samtyckt till en eller flera specifika behandling(ar) av dina Personuppgifter har du närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke och därmed be oss att upphöra med Behandlingen omedelbart. Observera att du endast kan återkalla ditt samtycke för framtida Behandling(ar) av Personuppgifter och inte för någon Behandling som redan skett. 

Du finner denna möjlighet direkt i Adpins gränssnitt, under rubriken “Mitt konto”. 

 

Hur du använder dina rättigheter

"Genom ditt användarkonto kan du begära registerutdrag, få information om vad du har samtyckt till samt radera dina personuppgifter." Du kan alltid kontakta info@adpin.se för hjälp gällande nyttjande av dina rättigheter. 

 

Överföring av Personuppgifter

För att driva vår verksamhet kan vi behöva ta hjälp av andra som behandlar Personuppgifter för vår räkning, så kallade Personuppgiftsbiträden.

 

I de fall där våra Personuppgiftsbiträden överför Personuppgifterna till ett land utanför EU/EES har vi säkerställt att Behandlingen är laglig enligt gällande rätt genom att något av följande krav är uppfyllda: 

 

det finns ett beslut från EU-kommissionen om att landet säkerställer adekvat skyddsnivå;

tillämpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring; eller

andra lämpliga skyddsåtgärder som uppfyller gällande rätt.  

 

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med alla våra Personuppgiftsbiträden. PUB-avtalet reglerar hur Personuppgiftsbiträdet får behandla Personuppgifterna och vilka säkerhetsåtgärder som krävs för personuppgiftsbehandlingen. 

 

Vi kan även behöva lämna dina Personuppgifter till vissa utpekade myndigheter för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.


Adpin och våra Personuppgiftsbiträdens rättigheter

Adpin och Personuppgiftsbiträdena har  möjlighet att processa, lagra, bearbeta och analysera allt eller delar av de personuppgifter du gett samtycke till att registrera och använda i Adpins tjänster:

 • Personnamn

 • Mobilnummer

 • Email

 • Roll hos arbetsgivare

 • Bild

 

Personuppgiftsbiträden

 • Fortnox

 • Amazon Web Services (AWS)

 • Google

 • Apple 

 • Mediehus i Adpin

 • Mediebyråer i Adpin

 

Överföring av Personuppgifter till annan Personuppgiftsansvarig

Innebär delning av samtliga personuppgifter, i ändamål att säkerställa anställning och/eller rättighet att administrera företagskonto. Därtill dela insikter kring användarbeteenden i Adpins och/eller i tredjeparts tjänst.

 

Säkerhet

Adpin har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att de skyddas från förlust, missbruk och obehörig eller otillåten åtkomst.  

Våra säkerhetsåtgärder

Organisatoriska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras i arbetssätt och rutiner inom organisationen. Våra organisatoriska säkerhetsåtgärder är:

 

 • Interna styrdokument (policys/instruktioner) 

 • Inlogg- och lösenordshantering 

 • Informationssäkerhetspolicy

 • Tekniska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras genom tekniska lösningar. 

 • Våra tekniska säkerhetsåtgärder är:

  • Åtkomstlista 

  • Åtkomstlogg

  • Säkert nätverk

  • Brandvägg

  • Säkerhetskopiering

  • Regelbunden kontroll av säkerhetsnivå 

  • Tvåstegsverifiering

 

Cookies

Adpin använder cookies och liknande spårningstekniker för att bl.a. analysera hur Funktioner används så att vi kan ge dig den absolut bästa användarupplevelsen. Mer information om hur vi använder cookies finns i vår Cookie Policy (www.adpin.se/cookies).

 

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du upplever att vi behandlar dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, även efter att du har uppmärksammat oss om detta, så har du alltid rätt att lämna ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Mer information om våra skyldigheter och dina rättigheter finns på https://www.imy.se/. Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se.

 

Ändringar i den här policyn

Vi reserverar oss rätten att göra ändringar i denna Policy. I de fall ändringen påverkar våra skyldigheter eller dina rättigheter, kommer vi att informera om ändringarna i förväg så att du ges möjlighet att ta ställning till den uppdaterade policyn. 

 

Kontakt

info@adpin.se  

0709709839

bottom of page